Wat is Sila-i Rahim?

Sila-i Rahim (bezoeken van familie)


Een mens is van nature afhankelijk van anderen waardoor hij/zij afhankelijk is van de samenleving. Daarom schenkt ons geloof veel aandacht aan het gezin. Ons geloof wil dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de band met de familie goed te houden. Deze verantwoordelijkheid kun je nemen door je gezin steun te bieden. Dit kan financiële en morele steun zijn. Men moet elkaar ook lief hebben. Het belangrijkste is dat wij de band levend houden met onze familie. Allah (swt) geeft aan dat wij het gebed, het vasten, de zakaat en de bedevaart moeten verrichten, daarnaast gebied hij ons om voor onze familie te zorgen. In het vers geeft onze Heer het volgende aan: Nisa 4:36 En aanbidt Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijs vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.

[cs_alert type=”warning” icon=”fa-bullhorn”] Onze profeet (vzmh) heeft herhaaldelijk het volgende verteld over het in stand houden van de familierelatie: ‘Als je wil dat je goed wordt voorzien en een lang leven wil lijden, moet je je familie blijven bezoeken. Buhârî, Edep 16. H. No: 5985 Dit is één van de vele bevelen van de profeet (vzmh).[/cs_alert]

Sila-i rahim, is een verplichting van Allah (swt) net als het gebed, het vasten in de maand Ramadan, het geven van de zakaat en het bezoeken van de Ka’ba.
Even bezoeken van een familielid behoort niet tot Sila-i rahim. Sila-i rahim betekent dat je op een bewuste wijze je familie gaat bezoeken, dit doe je door elkaar lief te hebben en elkaar steun te bieden. We moeten niet door kleine gebeurtenissen het contact verbreken. We zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van contacten. Door afstand te nemen, zullen we geen verantwoordelijkheid nemen.

[cs_alert type=”warning” icon=”fa-bullhorn”] De profeet (vzmh) zei: ‘Sila-i Rahim, is de kern van het universum. En zegt: ‘wie mij overziet, zal Allah ook overzien. Wie mij verlaat, Allah zal hem ook verlaten. ‘Müslim, Birr ve Sıla, 19. H. No: 2555 [/cs_alert]

‘De snelste beloning voor goedheid is door je goed te gedragen en sila-i rahim te doen. De snelste bestraffing is door je slecht te gedragen en sila-i rahim niet uit te voeren’. Ebû Dâvud, Edeb, 130. H. No: 4902
De profeet (vzmh) die dit heeft gezegd, verbrak zijn contact met zijn peetmoeder Halime en de vrienden van Khadija (ra) nooit. De profeet (vzmh) is een goed voorbeeld voor deze ummah.

Mensen die hun naasten vergeten, zullen ook vergeten worden. We moeten niet vergeten dat ieder bezoek een sadaqah is, waardoor vriendschap verbetert en liefde toeneemt. Je kunt ook je pijn delen, waardoor je het Paradijs kunt betreden. Want: ‘Diegene die zijn contact met zijn familie verbreekt, zal het Paradijs niet betreden (voordat hij hiervoor verantwoording heeft afgelegd).’ Buhârî, Edeb, 15. H. No:5984


De laatste tien dagen van de Ramadan

De profeet (sal Allahu alayhi wa alihi wa sallam) zei: “Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”Allah Ta’Ala zegt over deze nacht (wno): “Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djibrîl) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.” (Surah al-Qadr)

Alle lof aan Allah Ta’Ala dat we deze periode van vergeving en zegeningen hebben bereikt. We dienen deze nachten dan ook extra goed te benutten. Een aantal tips hiervoor:
(1): Verricht elke nacht het taraweeh gebed, bid vervolgens thuis het tahajjud gebed en daarna het witr gebed.
(2): Doneer elke nacht een bepaald bedrag aan de moskee, zonder dat iemand je ziet.
(3): Lees de Kor’an in de nacht veelvoudig. Reciteer zeker driemaal Surah al-Ikhlaas, aangezien dit is alsof je de gehele Kor’an hebt gelezen.

Moge Allah Ta’Ala ons de kracht en oprechtheid geven om Hem op de juiste manier te aanbidden, opdat Hij ons genadig zal zijn. Amin.

Waardigheid verliezen

“Wie teveel lacht zal waardigheid verliezen, wie teveel grappen maakt zal respect verliezen, wie iets vaak doet zal daar om bekend staan. Wie vaak spreekt, maakt vaak fouten; wie vaak fouten maakt heeft weing haya (schaamte); en wie weinig haya heeft, zal weinig vroomheid hebben; en degene die weinig vroomheid heeft, diens hart is gestorven.”

Koran, vasten, delen

De Ramadan is de maand van de Koran, want in deze maand is de Koran voor het eerst geopenbaard. In de Koran lezen we de band tussen Rab en de dienaar. Hij vroeg aan ons: ‘Ben ik niet jullie Rab’ waarop de dienaren zeiden: ‘Ja, wij getuigen dat U onze Rab bent.’ Met de komst van de maand Ramadan, worden de gelovigen aan deze verbintenis herinnerd zodat ze zich houden aan deze verbintenis. Ons voorbeeld, profeet Mohammed(vzmh) probeerde in deze maand de Koran vaker te lezen.

Zo probeerde profeet Mohammed (vzmh) samen met Djibriel (vzmh) wederzijds de Koran tweemaal uit te lezen, de Koran te begrijpen en dit om te zetten naar daden. We moeten de maand Ramadan zien als een kans waarbij we de Koran vaker gaan lezen, het proberen te begrijpen en tot slot om dit om te zetten naar daden. Hopelijk komen we zo de verbintenis na, worden we een betere gelovige en worden we een moslim die probeert de Wil van Allah(swt) na te leven.

De maand Ramadan is tevens de maand van het vasten. Het vasten is verplicht. Voor de gelovigen zorgt het vasten er voor dat men behoort tot de godvrezenden. Het is een ibadah waarbij men wordt onderwezen. Het brengt vele wijsheden voor de mensen. Het vasten is voor de volkeren voor ons ook verplicht gesteld.

Het vasten betekent niet alleen dat je van zonsopgang tot zonsondergang afstand neemt van eten, drinken en seksuele gemeenschap. Met het vasten onderwijs je je begeerte. Met het vasten onderwijs je jezelf door niet te eten en te drinken terwijl dit normaal gesproken wel halal is. Met het vasten onderwijs je jezelf om afstand te nemen van wat haram is. Met het vasten beloven de gelovigen het volgende: ‘O mijn Allah! Halal en haram bepaalt U alleen voor mij. Wat U halal vindt, vind ik ook halal en wat U als haram aangeeft, vind ik ook haram.’ Zo belooft de dienaar om niets in te nemen dat haram is en belooft hij om afstand te nemen van zina(overspel).

Hij belooft zo dat hij levenslang zichzelf weerhoudt van haram. Tevens zorgt het vasten er voor dat de organen worden gereinigd.

De maand Ramadan is tevens de maand van het delen. Het taraweeh gebed verrichten we gezamenlijk, sadaqah al-fitr en zakaat geven we aan de benodigde mensen. De iftar en sahur doen we samen en de voedselpakketten geven we aan benodigde mensen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van daden waarbij we delen.

In de Ramadan stellen we onze huizen open aan onze broeders/zusters en delen we onze vreugde met hen. Onze profeet(vzmh) adviseerde om samen iftar te doen met mensen die vasten, tevens raadde hij(vzmh) aan om met elkaar te delen en elkaar te steunen. Behoeftige mensen helpen, mensen van hun problemen verlossen, wezen omarmen en elkaar bijstaan behoren tot de grote goede daden.

Zo gaf de profeet(vzmh) aan dat hij in Djannah samen zal zijn met diegene die een wees helpt en omarmt. Deze maand biedt ons vele mogelijkheden om deze mooie daden te verrichten.

Moge Allah(swt) onze daden die we individueel of gezamenlijk verrichten accepteren. Een gezegende Ramadan toegewenst!

Het geloven in het hiernamaals

We zullen allemaal naar het hiernamaals reizen. We hebben allemaal twee levens. Het eerste leven vindt op deze wereld plaats en het tweede leven vindt in het hiernamaals plaats. De profeet(vzmh) heeft gezegd: ‘Wereld is de tuin van het hiernamaals.’

Als men op het wereldse leven niet zaait om in het hiernamaals te oogsten, zal men daar zonder gewas en met lege handen staan. In het hiernamaals zijn er twee bestemmingen, dat zijn het paradijs of de hel. Je hebt daar ook twee resultaten, de barmhartigheid van Allah of Zijn straf. Onze eindbestemming hangt dus af van onze daden die we hier verrichten.

Het geloven in het hiernamaals is een onderdeel van een volmaakt imaan en een belangrijke pilaar. Wie het hiernamaals ontkent of hieraan twijfelt, dan twijfelt hij aan alle waarheden van de imaan. Zo waarschuwt onze Rab ons hier als volgt over: ‘O jij die gelooft, geloof in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.’

[cs_alert type=”danger”]Het hiernamaals begint met de grote dag waarop iedereen met elkaar zal afrekenen. Iedereen zal op deze dag zijn recht krijgen en Allah’s oordeel zal uiteindelijk plaatsvinden. Iedereen zal op deze dag de precieze beloning of straf krijgen voor de verrichte daden, er is hier geen ontkomen aan.[/cs_alert]

De partners, ouders en kinderen, onderlinge vrienden zullen op deze dag van elkaar wegrennen. Het enige waar men op kan vertrouwen zijn alleen maar de goede daden die men heeft verricht. Er is een ellendige straf en einde voor diegenen die op deze dag ten onder gaan met hun daden.
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voordat het te laat is en hier spijt van gaat krijgen. De daden die naar het paradijs leiden moeten op het wereldse leven uitgevoerd. We moeten onszelf oordelen voordat we worden veroordeeld. Natuurlijk is het wereldse leven als een flits in vergelijking met het hiernamaals. De vreugde die het geeft is van korte duur. De vreugde van het hiernamaals loopt via het wereldse leven. Daarom moet ieder mens het doel van dit wereld goed begrijpen en leven naar dit doel.

Een ware moslim leeft alsof hij nooit zal sterven voor het wereldse leven en voor het hiernamaals alsof hij morgen dood gaat. Een moslim neemt zijn verantwoordelijkheden voor het hiernamaals door zijn verplichtingen voor zijn gezin, omgeving, samenleving, de ummah en alle mensen na te komen. Noch neemt hij afstand van het wereldse leven, noch van het hiernamaals. Hij vindt de juiste balans tussen die twee.

[cs_alert type=”danger”]We geloven in het hiernamaals en daarom moeten we altijd rechtvaardig zijn en alles op tijd en goed verrichten. We moeten ons goed gedragen en verantwoordelijk gedragen tegenover onze begeerte, gezinnen, vrienden, familie, gelovige broeders/zusters, buren en alle mensen.[/cs_alert]

Het geloven in het hiernamaals zorgt er voor dat we onszelf en omgeving verbeteren. Als men het geloven in het hiernamaals daadwerkelijk begrijpt, dan zullen we het Paradijs betreden en de schoonheid van Allah(swt) zien. Wat is er mooier dan dit?

Moge Allah(swt) ons allemaal een goede en gelukkige voortgang geven. 

De onderdrukking in Arakan

De onderdrukking van vroeger gebeurt op de dag van vandaag nog steeds, terwijl men nu wel spreekt over ‘mensenrechten’ en ‘vrijheden’. Een groep mensen wordt slecht behandeld op grond van het geloof, de taal, de madhap of etnische achtergrond. Het recht van bestaan en menseneer worden vernederd. Er is bijna sprake van een genocide.

Het laatste voorbeeld zijn de gebeurtenissen in Srebrenica en sinds kort gebeurt dit ook in Myanmar Arakan. We zien keer op keer de beelden van moslims uit Arakan, waarvan de huizen zijn verwoest, mensen zijn verkracht, zonder genade zijn vermoord of dat ze noodgedwongen moeten vluchten. Deze gebeurtenissen raken onze harten diep. Deze mensen vluchten op dit moment naar andere buurlanden en de problemen houden maar aan.

Onze broeders uit Arakan worden in Zuidoost Azië bewust en op een systematische wijze vermoord. Deze gebeurtenissen staan op het punt om genocide genoemd te worden. De wereld staat helaas stil bij deze afslachting. Helaas staan vooral de VN, de grote landen, internationale stichtingen, mensenrechten organisaties en de Islamitische wereld stil bij deze gebeurtenissen. Ze doen niets anders dan toekijken naar deze wreedheid.

[cs_alert]Arakan is in de eerste eeuw na de hidjrah vereerd met de Islam, nadat ze kennis hadden gemaakt met moslimhandelaren. Onder leiding van de sahabah Wakkas bin Malik (ra) en zijn vrienden hebben zij de Islam omarmd. In de 13de eeuw is de hele bevolking van Arakan moslim geworden.[/cs_alert]

In 1430 is het Koninkrijk van Arakan opgericht en zij regeerden tot 1784. Nadat het Rijk omver viel zijn de moslims in Arakan door fanatieke Boeddhisten gedwongen om het geloof te veranderen. De moslims in Arakan verzetten zich hevig tegen deze onderdrukking en veranderden niet van geloof. Hierna zijn de Boeddhisten in Burma, met de steun die zij kregen, een bloedbad gaan verrichten in Arakan. Dit bloedbad werd in 1942 verricht en men vermoed dat er minimaal 150.000 Moslims zijn vermoord in Arakan. Honderdduizenden mensen uit Arakan zijn het land uit gevlucht en hebben onderdak gevonden in andere landen.

Op de dag van vandaag vindt het bloedbad nog steeds plaats, hierdoor kunnen we spreken over genocide. Afgelopen jaar zijn 600 duizend mensen onder moeilijke omstandigheden gevlucht naar Bangladesh. Tienduizenden zijn vermoord of verdronken, omdat ze het rivier niet konden oversteken. De moslims over de hele wereld voelen zich hierdoor ontzettend bedroefd. Deze pijn dient door alle mensen gehoord te worden. Niemand heeft de luxe om de ogen dicht te doen tegen deze wreedheid. Zo zegt onze profeet(vzmh):

‘Als de mensen een onderdrukker zien en deze onderdrukking niet tegenwerken, dan is de bestraffing van Allah tegen hen niet te voorkomen.’ In een wereld waar de mensen worden onderdrukt zal er chaos en onrust zijn. Allah(swt) zegt het volgende over de kenmerken van de moslims: ‘En degenen die gehoor geven aan hun Rab, en die de salat verrichten, en die in zakelijke aangelegenheden onderling overleg plegen, en die weggeven van het levensonderhoud dat Wij hun hebben gegeven. En degenen die, wanneer onrecht en opstandigheid hen treffen, zichzelf weten te verdedigen.

 

Met elkaar delen is de waarheid van het leven

Het wereldse leven kent een einde. Het is een reis dat bij de geboorte begint en reikt tot de dood. Dit is een reis dat te vergelijken is als de korte tijd waarin de mens onder de schaduw van een boom schuilt. Als de tijd is gekomen neemt men afscheid van deze wereldse reis. We zwaaien onze geliefden, naasten en kennissen één voor één uit naar het hiernamaals.

Géén één wereldse bezittingen staan ons bij deze reis bij, behalve de daden die we omwille van Allah(swt) hebben verricht. Zo zegt onze Rab in de Koran: ‘En welke rijdommen jij ook weggeeft, het komt u ten goede en jij geeft alleen om Allah’s welbehagen te zoeken.

En welke rijdommen jij ook besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.’ De grootste misvatting van de mens is dat hij leeft alsof het wereldse leven eeuwig gaat duren en hij nooit zal sterven, terwijl het leven tijdelijk is. De mens houdt zich te veel met overbodige zaken bezig, waaronder hij uiteindelijk lijdt. De liefde voor bezittingen, positie, status en populariteit zullen de mens misleiden.

We noemen dit tijdperk, de tijdperk van de communicatie. Met elkaar in contact komen was nog nooit zo makkelijk geweest. Niet met elkaar communiceren was ook nog nooit zo groot geweest.

De mens verliest zichzelf in deze digitale wereld. De ontwikkelingen gaan heel snel en de ware contacten worden één voor één verbroken. Tegenwoordig zijn deze apparaten in ieders handen te vinden. Deze apparaten, de smartphones, zorgen er voor dat men heel makkelijk in contact komt met iemand die ver weg is. Men wordt snel geïnformeerd over de gang van zaken, maar het zorgt er ook voor dat we niet in contact komen met onze naasten. Via de sociale media wordt er informatie gedeeld over de plaatsen die men bezocht heeft, wat men eet en drinkt. Men racet met elkaar om de mooiste plaatsjes te delen.

Als we naar de werkelijkheid kijken dan zien we dat de mensheid pijn lijdt. Volgens de recente onderzoeken komt naar voren dat armoede toeneemt. Op dit moment zijn er wereldwijd 815 miljoen mensen die in armoede leven. Door armoede en ondervoeding verliezen mensen hun leven. Door oorlogen moeten miljoenen mensen vluchten, ze zijn zelfs afhankelijk van een sneetje brood.

De mensen die zich in het werkelijke leven bevinden, kunnen de pijn verminderen van mensen die lijden. Mensen die verslaaft zijn geraakt aan het digitale leven kunnen dit niet doen.

De hulporganisatie Hasene is in 2018 wederom met een hulp campagne gestart. Mensen die bezitten, geven zo aan mensen die het niet bezitten. Mensen die rijk zijn, geven zo aan armen en mensen die de mogelijkheid hebben geven aan mensen die de mogelijkheden niet hebben. Er ontstaat zo een binding met de werkelijkheid. Er wordt zo als het ware een liefdadigheidsbrug gebouwd. Met de slogan ‘Deel je werkelijkheid’ willen wij met elkaar in werkelijkheid delen in plaats van digitaal. Hulporganisatie Hasene helpt mensen in 55 verschillende landen, zodat ze voor de Ramadan al voedselpakketten gaan ontvangen.

Met deze campagne wordt er in Bosnië en Herzegovina de hele maand Ramadan eten klaargemaakt voor wezen en armen. Voor de wezen worden er cadeaus klaargemaakt. Dagelijks worden er duizenden verse broodjes gebakken in de mobiele bakkerij. Dit wordt uitgedeeld aan vluchtelingen, benodigde mensen en studenten. Hasene, zal de tekortkomingen proberen te vullen in 55 landen. Het is onnodig om foto’s via sociale media te delen over wat men eet of drinkt. Je kunt beter de benodigde helpen tijdens Ramadan, zodat we vrolijker van worden. Dit kan er ook voor zorgen dat we in het hiernamaals gelukkig gaan worden. De profeet(vzmh) zei het volgende: ‘Bescherm jezelf van het vuur, ook al geef je een halve dadel.’

Moge onze Rab er voor zorgen dat we behoren tot de werkelijke gelukkigen. Moge onze Rab er voor zorgen dat we altijd de onderdrukten en slachtoffers bijstaan. Moge Allah(swt) tevreden zijn met Hasene die voor ons bemiddelt en tevreden zijn met de donateurs die helpen. (amien)

Onderhouden van de moskeeën is onze taak

In onze samenleving zijn de belangrijkste instellingen onze moskeeën. De moskeeën hebben een speciale status dat sinds de profeet (vzmh) bestaat. Sommige diensten kunnen nergens anders dan in de moskee uitgevoerd worden. Daarom is de bouw en het onderhouden van de moskee, net als voor alle moslims ook voor de moslims in Europa erg belangrijk. Dit noemen we het onderhouden van de moskeeën. 

[cs_alert type=”info”]Onze Rab zegt in de Koran dat moslims moskeeën moeten onderhouden en Hij prijst de moslims die dit verwezenlijken als volgt: ‘Alleen hij kan de moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed verricht en de Zakaat betaald en niemand vreest behalve Allah. Deze zijn het, die tot de geleiden behoren.’[/cs_alert]

De moskeeën kunnen op twee manieren worden onderhouden. Als eerst, met de wil van Allah, door fysiek een moskee te bouwen en dit voor de dienst aanbieden aan de samenleving. Daarna door de moskee rein te houden. De tweede is nog is nog belangijker; de moskeeën bezoeken, het gebed verrichten, Koran reciteren en laten reciteren, kennis opdoen en sociale ontmoetingsplekken maken zodat het een onderdeel van ons leven wordt. Zo zegt onze profeet(vzmh) het volgende: ‘Indien een moslim de moskee regelmatig bezoekt om het gebed en zikir te verrichten, dan zal Allah voor deze houding ontzettend blij van worden, net als iemand die herenigt met iemand die ver weg was.’

Waarom is het onderhouden van de moskeeën zo belangrijk? Als eerst zorgt dit er voor dat de onderlinge banden die al zwak worden, verbeterd gaan worden door bij elkaar te komen. Zo vind je in de moskeeën verschillende groepen mensen van de samenleving die bij elkaar komen. Dit zorgt er voor dat we bewuster worden over de term ‘ummah’. Als men naar hetzelfde doel streeft, zorgt dit er voor dat er liefde, vriendschap en solidariteit ontstaat en dat dit wordt gewaarborgd.

In Europa is het vooral belangrijk om de Islamitische identiteit te ontwikkelen, dit te beschermen en dit aan onze kinderen over te dragen. Dit kan alleen door de lessen die in de moskee gegeven worden te volgen. Zo worden de moslimgeneraties om de moskeeën gebouwd.

[cs_alert type=”info”]Als we het nu in Europa hebben over moslims die de Islam goed vertegenwoordigen, dan komt dat door de moskeeën die goed functioneren omdat ze gesteund worden. Vandaag de dag leren duizenden kinderen en jongeren hun geloof van de juiste bron en omgeving, hiermee groeien ze mee op.[/cs_alert]

We moeten het belang van de moskeeën niet vergeten, één keer per jaar organiseren we ‘De dag van de solidariteit met de moskee’. Dit jaar valt deze dag op vrijdag 6 april. Daarom dienen we als moslims waarde te hechten en solidariteit te tonen aan de moskee zodat er meer vreugde ontstaat. We moeten de moskeeën steunen zodat er een gelukkige samenleving en generaties ontstaan waarbij we met respect met elkaar omgaan en elkaar helpen. We moeten niet vergeten dat de profeet(vzmh) aangeeft dat de gelovige moskeegangers die de moskee op materiële en immaterieel manier steunen veel beloning zullen krijgen.

Deze beloning wordt steeds bijgeschreven, zelfs na het overlijden van deze persoon. ‘Wie om de wil van Allah een moskee bouwt, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs.’ Laten we daarom als moslim eerst lid worden van de moskeeën en laten we de contributie betalen. Laten we de moskeeën helpen, zodat we behoren tot de geprezen gelovigen zoals Allah(swt) dat zegt. Door de moskeeën te steunen, onderhouden we zowel ons huis op het wereldse leven als in het hiernamaals. We moeten bewust worden en moskeeën steunen want met iedere cent die we doneren onderhouden we ook ons nageslacht.

 

Geloven in qadr (voorbeschikking) en dit aanvaarden

Het geloven in qadr is één van de zuilen van de imaan. Qadr betekent dat Allah(swt) oneindige kennis bezit over alles wat er is geweest en zal komen. Hij heeft de kennis over de tijd, de ruimte en de eigenschappen van alles wat er is gebeurd en nog moet gebeuren. Over alles vanaf het begin tot het einde is bekend bij Allah (swt) en Hij geeft dit vorm naar Zijn wens. Onze Rab heeft de mens en het leven op de beste manier vorm gegeven. In soera Kamar, vers 49 staat: ‘Voorwaar, wij hebben alles naar maat geschapen’ Zo verwoord Allah(swt) de waarheid.

Het universum is in zes periodes geschapen, de mens verblijft negen maanden in de baarmoeder en het zonnestelsel en alles er om heen is naar maat op de beste manier voorgelegd. Dat de mens en de djin op de proef worden gesteld is een vastgestelde zaak.

Tevens is door Allah (swt) vormgegeven hoeveel beloning je krijgt voor een goede daad en hoeveel zonde wordt bijgeschreven voor een slechte daad. Als gelovigen zijn wij verantwoordelijk om deze voorbeschikking die vol met wijsheid zit te omarmen. Als mens moeten wij de grenzen trekken, onze werkzaamheden plannen zodat we de dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren en begrijpen, dit is een geschenk van onze Rab. Zelfs om iets simpels als papier te kunnen produceren hebben wij de middelen, capaciteit, een fabriek en werknemers nodig. U kunt zich wel bedenken hoe ondenkbaar veel er nodig is voor het vormgeven van een mensenleven.

We geven ons over aan de Rab der Werelden die ons ontelbare gunsten en wijsheden heeft gegeven. Daarom zoeken wij na ieder incident de achterliggende wijsheid en de barmhartige boodschap van Allah (swt). De incidenten kunnen zowel positief als negatief zijn. We zullen wellicht niet tevreden zijn met het resultaat, maar in zulke situaties behandelt Allah (swt) ons met zijn barmhartigheid. Want Allah (swt) kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Zonder dat Hij het weet kan er niets plaatsvinden. Dit zorgt er voor dat men gerustgesteld wordt als men aan voorbeschikking denkt.

Onze profeet (vzmh) zei het volgende: ‘Een van de zaken waar de kinderen van Adam mee gerustgesteld worden is als zij de wijsheid van Allah (swt) accepteren. Een van de redenen om ongelukkig te worden is als men afstand neemt om het goede te vragen van Allah (swt). Een andere reden voor soberheid is dat men niet tevreden is met de beslissing die Allah (swt) heeft genomen.’ Men kan gelukkig worden door te beseffen dat in alles goedheid zit wat Allah (swt) aan ons schenkt. Wij kunnen niet altijd beseffen welke boodschap er achter zit, we moeten geloven in onze voorbeschikking. Zo zegt onze profeet (vzmh) ook het volgende: ‘Een sterke gelovige is beter en meer geliefd bij Allah dan een zwakke gelovige, maar in iedereen is wel iets goeds. Jaag na wat nuttig voor je is, zoek hulp bij Allah. Als je iets overkomt, zeg dan niet: ‘Als ik dat gedaan had was het zo-en-zo verlopen,’ maar zeg: ‘Het was Allah’s voorbeschikking; wat Hij wil doet Hij, want ‘als’ opent de poort voor het werk van de sheytaan.’

Het geloven in de voorbeschikking laat ook onze kracht zien want dit bewijst dat men zichzelf overgeeft aan Allah (swt) en niet aan het voorval. Deze mensen kennen geen angst die zich voorheen voordeed of in de toekomst plaats zal vinden. Om van dit voordeel gebruik te maken moeten wij onze imaan altijd verversen.

Moge Allah (swt) er voor zorgen dat we op de beste manier in Hem geloven. Amien

Racisme past niet bij ons

Als schepsel nemen wij sommige beslissingen zelf door ons verstand te gebruiken. Zo beslissen wij welke opleiding wij gaan volgen, wat wij gaan eten, hoe wij onze haren laten knippen, waar we in de masjied gaan bidden.

Dit beslissen wij zelf en hiervoor nemen wij actie. Er zijn ook onderwerpen waarbij wij als dienaar geen invloed op hebben. Zo kunnen wij niet bepalen of wij als jongen of meisje worden geboren, een blanke of donkere huidkleur hebben, waar we worden geboren en in welk gezin wij worden geboren. De mens heeft geen keuze om zijn eigen ras of huidskleur te kiezen, daarom moet hij niet arrogant zijn ten opzichte van andere mensen en hierover geen trotsheid vertonen.

Trotsheid tonen met betrekking tot je ras en huidskleur is niet te bevatten met een gezond verstand en staat niet op dezelfde lijn met de principes van het geloof en de achlaaq. Allah(swt) zegt dat de mens niet met hun ras maar met hun godsvrucht (taqwa) overtreffend kan zijn ten opzichte van andere mensen, zo zegt Hij(swt): ‘O mensdom! Wij hebben uit u man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.’ Volgens de overleveringen heeft de profeet(vzmh) tegen Bilal-i Habeshi op de dag dat Mekka veroverd werd gezegd dat hij de Kaba moest beklimmen en de oproep tot het gebed moest doen. Hierdoor kleineerden de huichelaars Bilal-i Habesh om zijn huidskleur, hierna is bovengenoemde vers geopenbaard.

Racisme valt tevens onder hoogmoedigheid zoals Iblis in opstand kwam tegenover Allah (swt). Zo zag Iblis zichzelf superieur tegenover de mens omdat hij van vuur was geschapen. Mensen die zich met hun ras superieur voelen zijn te vergelijken met Iblis. Zoals aan het begin van de preek is vermeld, alléén Allah(swt) bepaalt en beslist met welke eigenschappen wij op deze wereld komen. Laten we kijken wat onze profeet(vzmh) 14 eeuwen geleden heeft gezegd: ’O mensen, luister goed naar mijn woorden. Jullie Rab is één. Jullie vader is ook één. Jullie zijn allemaal de kinderen van Adam en Adam is van aarde(geschapen). Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Overtreffing is alleen met godsvrucht.’ 

[cs_alert type=”danger”]Profeet Mohammed (vzmh) is niet naar één volk gestuurd, hij is naar de hele mensheid en de djien gestuurd.[/cs_alert]

Het past ons daarom niet om ons superieur te voelen ten opzichte van andere rassen. Als we terugkijken naar de geschiedenis dan zien we dat het gevoel van superieur zijn grote negatieve consequenties had. Tegenwoordig is racisme ook een grote bedreiging voor het welzijn en de toekomst van de mens. Voornamelijk in Europa merken wij de nare consequenties van racisme en de vijandschap naar de Islam. We maken ons hiervoor ernstig zorgen.

[cs_alert type=”danger”]We mogen niet dezelfde fout maken en vijandschap tonen aan anderen vanwege hun godsdienst of etnische identiteit. We moeten een voorbeeld zijn en afstand nemen van racisme en altijd lijnrecht tegenover racisme staan.[/cs_alert]